Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Dans L’Otello
Versie geldig vanaf: 1 januari 2017 ______________________________________________________

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Dans L’Otello: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Dans L’Otello is statutair gevestigd te Ursem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67584187
1.2 Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon die aan Dans L’Otello een opdracht heeft verstrekt voor het organiseren van een Evenement of het uitvoeren van Werkzaamheden.

1.3 Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een uitvoeringswerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder te verstaan: het organiseren van Evenementen in de meest omvattende definitie alsmede eventuele andere uitvoeringswerkzaamheden die Dans L’Otello voor de Opdrachtgever uitvoert.

1.4 Evenement: een door Dans L’Otello georganiseerd evenement op een aan de Opdrachtgever toebehorende locatie.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Dans L’Otello.

1.6 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Dans L’Otello.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 Indien Dans L’Otello op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar door de Opdrachtgever nimmer enig (toekomstig)recht aan ontleend worden.

1.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ’naar de geest’ van deze bepalingen.

1.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarde geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarde,

1.11 Indien Dans L’Otello niet steeds strikt naleving van deze voorwaarden controleert, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dans L’Otello in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle door Dans L’Otello uitgevaardigde offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en acht (8) werkdagen geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
2.2 De door Dans L’Otello gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en in Euro’s.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst & annulering

3.1 Een overeenkomst tussen Dans L’Otello en Opdrachtgever komt tot stand nadat een door Dans L’Otello uitgevaardigd aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard en Dans L’Otello akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
3.2 Aanvaarding door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Dans L’Otello.

3.3 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat Opdrachtgever het door Dans L’Otello uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Dans L’Otello aanvangt met de door hem te verrichten Werkzaamheden.

3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan Dans L’Otello en moeten schriftelijk worden aanvaard door Dans L’Otello.

3.5 Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in artikel 3.6 t/m 3.10 van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Dans L’Otello.

3.6 In dit artikel wordt onder aanvangsdatum de datum verstaan zoals die is vastgesteld tussen Dans L’Otello en de Opdrachtgever overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 4.1.

3.7 In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het Evenement of de Werkzaamheden zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

3.8 Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:

tussen 6 en 3 kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 35% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
tussen 3 en 2 kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 75% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
binnen 2 kalenderweken voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever de volledige opdrachtwaarde te vergoeden.
3.9 Wijziging of verschuiving van een aanvangsdatum van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, eveneens als annulering aangemerkt.
3.10 Indien de Opdrachtgever gedurende een Evenement annuleert heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

3.11 De Opdrachtgever kan het aantal deelnemers aan Evenement niet verminderen indien de aanvangsdatum van het Evenement korter is dan 72 uur. Vermeerdering van het aantal deelnemers van een Evenement kan alleen indien Dans L’Otello hier uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan en de Opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerkosten, als gevolg van deze vermeerdering van het aantal deelnemers, te zullen voldoen.

Artikel 4 Aanvang van de Werkzaamheden

4.1 Het door Dans L’Otello te organiseren Evenement of te verrichten Werkzaamheden worden bij het tot stand komen van een overeenkomst vastgesteld.

4.2 Indien Dans L’Otello door toedoen van de Opdrachtgever niet op de afgesproken datum en/of tijdstip kan aanvangen met de Werkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Dans L’Otello te maken kosten die ontstaan door de vertraging.
Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever stelt Dans L’Otello in de mogelijkheid de Werkzaamheden uit te voeren.
5.2 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Dans L’Otello gerechtigd de Werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Dans L’Otello daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever zorgt dat de locatie waar de door de Werkzaamheden zal verrichten toegankelijk is en voldoet aan de hygiënevoorschriften op het moment dat Dans L’Otello aanvangt met de Werkzaamheden.

5.4 De Opdrachtgever dient te beschikken over een keuken die voldoet aan de daaraan redelijk te stellen eisen voor de uitvoering van de Werkzaamheden, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Dans L’Otello en de Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden die niet tot het werk van de Dans L’Otello behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door Dans L’Otello te verrichten Werkzaamheden geen vertraging ondervinden.

5.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Dans L’Otello alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de Werkzaamheden naar behoren te voldoen. Tevens dient Opdrachtgever te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, zoals eventuele toestemming van de eigenaar van de locatie waar de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

5.7 Eventuele schade die ontstaat aan de door Dans L’Otello geleverde zaken door toedoen van de Opdrachtgever, dient door Opdrachtgever vergoedt te worden.
Artikel 6 Verplichtingen Dans L’Otello

6.1 Dans L’Otello verplicht zich tot het deugdelijk verrichten van de Werkzaamheden zoals die omschreven staan in de offerte..
6.2 Dans L’Otello verplicht zich om bij de uitvoering van de Werkzaamheden daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving acht te nemen, zoals die van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de Werkzaamheden.

6.3 Dans L’Otello zorgt dat de te verrichten Werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

Artikel 7 Prijzen

7.1 De door Dans L’Otello gehanteerde prijzen zijn per dag en inclusief BTW en andere heffingen in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 Betaling

8.1 Alle door Dans L’Otello verzonden facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn voldaan te worden op een door Dans L’Otello te bepalen wijze. Indien er geen betalingstermijn op de factuur staat aangegeven, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Tenzij anders wordt overeengekomen dient de Opdrachtgever 50% van het offertebedrag te voldoen 1 week voorafgaand aan de dag van het Evenement of voorafgaand aan de dag dat Dans L’Otello aanvangt met de Werkzaamheden. De resterende 50% zal na afloop van het Evenement of de uitgevoerde Werkzaamheden worden gefactureerd.

8.3 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting als omschreven in artikel 8.1, heeft Dans L’Otello het recht om de uitvoering van Werkzaamheden of de doorgang van een Evenement te staken tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.4 Indien Dans L’Otello zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschort door omstandigheden omschreven in artikel 8.3, is Dans L’Otello op geen enkele wijze aansprakelijk voor daaruit voorvloeiende schade die de Opdrachtgever mocht lijden.

8.5 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast zal Dans L’Otello incassokosten in rekening brengen welke in beginsel 15% van het verschuldigde factuurbedrag bedragen met een minimum van € 100,-.

8.6 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.5 zal bij een Overeenkomst tussen Dans L’Otello en een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf eerst een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd worden, waarbij de Opdrachtgever een laatste mogelijkheid krijgt om aan de door Dans L’Otello gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Opdrachtgever daarna nog steeds in gebreke blijft zal Dans L’Otello de wettelijk incassokosten in rekening brengen, met een minimum van € 40,-.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Dans L’Otello gemaakt indien Dans L’Otello op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Dans L’Otello kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

Aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
Ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
Het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
De Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met Dans L’Otello voortvloeiende verplichting;
De Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
De Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Dans L’Otello
De Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
Bij terugkerende betalingsproblemen.
Indien Dans L’Otello ello overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst zoals bepaald in artikel 8.8, wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan Dans L’Otello verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar

Artikel 9 Klachten

9.1 Indien de Opdrachtgever gedurende een Evenement klachten heeft over een Evenement of Werkzaamheden dienen deze direct aan Dans L’Otello gemeld te worden..
9.2 Indien er geen redelijke mogelijkheid meer bestaat voor Dans L’Otello om de gebreken te verhelpen, ontstaat er op geen enkele wijze schadeplichtigheid aan de kant van Dans L’Otello jegens Opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Ingeval van overmacht heeft Dans L’Otello het recht om een Evenement te verschuiven naar een nader te bepalen datum en/of locatie of het Evenement, in samenspraak met de Opdrachtgever, te annuleren.
10.2 Wanneer Dans L’Otello een Evenement als gevolg van overmacht annuleert, zal Dans L’Otello op geen enkele wijze gehouden zijn tot voldoen van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

10.3 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet- en regelgeving, alsmede jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Dans L’Otello sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door Dans L’Otello verrichte Werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Dans L’Otello, haar directie en/of leidinggevend personeel.
11.2 De Opdrachtgever vrijwaart Dans L’Otello tegen eventuele (letsel)schade claims die derden die deelnemen aan een Evenement mochten lijden.

11.3 Indien Dans L’Otello aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

11.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dans L’Otello aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dans L’Otello toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5 De Opdrachtgever vrijwaart Dans L’Otello tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dans L’Otello partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Opdrachtgever en Dans L’Otello zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Dans L’Otello die niet in onderling overleg beslecht kunnen worden, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Alkmaar, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

DOE MEE MET ONZE UNIEKE WHISKEY PROEVERIJ

X